onder constructie
 


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Veiling ,,ALKMAAR''
GELDENDE BIJ VERKOOP VAN GOEDEREN IN VEILING

  1. De inzender (verkoper) geeft Veiling ,,ALKMAAR'' en/of Veilinghoudersbedrijf  R. G. Schiff hierna te noemen de veilinghouder opdracht de door verkoper ingezonden en door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende goederen te taxeren en bij opbod op de veiling te verkopen. Zonder opgaaf van redenen kan de veilinghouder aangeboden goederen weigeren. Veilinghouder kan zelf bepalen in welke van zijn veilingen de aangeboden goederen zullen worden verkocht.
  2. Bij verkoop bedraagt de aan de veilinghouder verschuldigde commissie (inbrengprovisie) een van tevoren overeengekomen percentage van maximaal 16 % (met een minimum van 10,-)  van de verkoopprijs en 1,50  kavelkosten per verkocht kavel.
  3. Alle omschrijvingen en inlichtingen met betrekking tot de ingezonden goederen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de veilinghouder te zijn gedaan en vrijwaart de veilinghouder volledig tegen iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de goederen en de verkoop daarvan.
  4. De verkoper (inzender) machtigt de veilinghouder de ingezonden goederen te verkopen onder door de veilinghouder te bepalen algemene voorwaarden geldende bij verkoop. In overleg met de veilinghouder kan de inzender een minimumprijs vaststellen doch kan de inzender nimmer op zijn eigen inzending (laten) bieden.
  5. Binnen dertig dagen na verkoop betaalt de veilinghouder aan de inzender (verkoper) de opbrengst van de verkoop verminderd met de overeengekomen inbrengprovisie (commissie) en van te voren afgesproken bijkomende kosten zoals bij voorbeeld keurkosten en restauratiekosten. BTW verrekening vindt plaats via de margeregeling.
  6. Onverkochte goederen worden zonder verdere kennisgeving aan de inzender op de eerstvolgende veiling opnieuw ter veiling aangeboden.
  7. De inzender ontvangt te allen tijde van de veilinghouder een ontvangstbewijs van de ingezonden goederen waarop alle afwijkingen van de algemene geldende voorwaarden bij verkoop door de veilinghouder dienen te worden vermeld.
  8. Alle door de veilinghouder in ontvangst genomen goederen zijn verzekerd voor een naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waarde tegen brand, diefstal, vermissing en beschadiging tijdens het transport door de veilinghouder en zolang zij zich in zijn veilinggebouw of in een andere door hem gekozen opslagplaats bevinden.
  9. Indien de veilinghouder opdracht krijgt een woning totaal te ontruimen behoudt hij zich het recht voor goederen van ontruiming uit te sluiten en tevens die goederen die zijns inziens niet geschikt zijn voor de veiling te vernietigen of af te voeren, of eventueel op andere wijze te gelde te maken.
  10. Ingezonden goederen kunnen slechts worden teruggenomen door de inzender na een betaling van maximaal 30 % van de eerdere overeengekomen minimumprijs. Indien geen minimumprijs is overeengekomen geldt de taxatiewaarde van de veilinghouder vermeerderd met alle gemaakte kosten. Indien de verkoper niet akkoord gaat met de taxatie door de veilinghouder kan de inzender hertaxatie, voor zijn kosten, laten doen door drie taxateurs waarvan een benoemd wordt door de veilinghouder, een door de inzender en de derde door de reeds benoemde taxateurs. De door de drie taxateurs bepaalde waarde zal bindend zijn.

 


 


2021

februari / maart
Kijkdagen:
26-  27   februari en zondag 28 februari  
van 11.00 tot 17.00 uur

Veilingdagen:
do. 2  t/m di. 9 maart
telkens om 19.00 uur


mei
Kijkdagen:
  - 15  en mei

van 11.00 tot 17.00 uur
Veilingdagen:

 di 18  t/m wo 26 mei
telkens om 19.00 uur


 

 juni
Kijkdagen:
11-12 en 13  juni  van 10.00 tot 17.00 uur
Veilingdagen:   

van dinsdag 15 t/m  dinsdag 22 juni

SEPTEMBER
Kijkdagen:
27 - 28 - 29 augustus
van 11.00 tot 17.00 uur
Veilingdagen

di. 31 aug. t/m/  7 sept.
telkens om 19.00 uur

NOVEMBER
Kijkdagen:
19- 20 - 21 november
van 11.00 tot 17.00 uur

Veilingdagen:
di. 23 t/m 30 november
telkens om 19.00 uur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@veilingalkmaar.nl
Veilinghoudersbedrijf R.G. Schiff - Phoenixstraat 11 - 1812 PN ALKMAAR
tel. 072 - 515 42 06 / b.g.g. 06 - 53 429 360 / fax 072 - 511 60 11
Fortis bank no. 64 16 95 691

IBAN NL44 FTSB 0641 6956 91 / BIC FTSBNL2R
BTW no. NL.045.30.753.B.01
k.v.k. no. 370 43 521