onder constructie
 


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Veiling ,,ALKMAAR''
GELDENDE BIJ AANKOOP VAN GOEDEREN IN VEILING

 1. De verkoop geschiedt tegen kontante betaling, met een opgeld van 26 % en een tafelgeld van € 1,50 voor elke koop, met de koopsom te voldoen in handen en tegen kwitantie van verkoopster in gangbaar geld. BTW verrekening vindt plaats via de margeregeling.
 2. Alle goederen worden verkocht in de toestand waarin deze zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.
 3. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.
 4. Verkoopster neemt geen verantwoording voor de toestand waarin de te verkopen goederen zich op het moment van de toewijzing bevinden, zijnde koper in de gelegenheid zich op de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en toestand van het te verkopen goed.
 5. De verkoopster heeft het recht na de toewijzing van elke koop terstond gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen. Bij weigering wordt de zodanige koop onmiddellijk opnieuw geveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen. Indien bij herveilen een mindere opbrengst wordt verkregen, blijft de oorspronkelijke koper aansprakelijk voor het bedrag van de lagere opbrengst verhoogd met opgeld, terwijl hij geen aanspraak maakt op een eventuele meerdere opbrengst.
 6. De koper is verplicht de gekochte goederen na betaling tot zich te nemen en in ieder geval de gekochte goederen af te (laten) halen op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur doch uiterlijk de zaterdag volgend op de dag waarop de verkoop heeft plaats gevonden tussen 11.00 en 15.00 uur.
 7. De verkoopster houdt zich het recht voor om het gekochte niet af te geven zonder betaling. Bij niet betaling binnen de daarvoor gestelde termijn is de koper verplicht de door de verkoopster gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden, terwijl de koper voorts een rente verschuldigd is van een procent per hele of gedeeltelijke maand vanaf de vervaldatum.
 8. De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet zijn afgehaald binnen de daarvoor gestelde termijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen. De nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van de verkoop, terwijl hij geen aanspraken op een meerdere opbrengst kan maken. Bij niet betaling van de mindere opbrengst door de nalatige koper is de verkoopster gerechtigd de op de invordering vallende (buiten)gerechtelijke kosten op de nalatige koper te verhalen.
 9. Indien de verkochte goederen niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper in gebreke, heeft de verkoopster het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig te beschouwen.
 10. Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich dus nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen.
 11. Indien bij toewijzing van een koop twee of meerdere personen tegelijk aan bod zijn of misverstanden rijzen over de toewijzing of anderszins, als b.v. vergissingen van de afslager, beslist hierover de deurwaarder belast met het ambtelijk toezicht en heeft deze in ieder geval het recht de koop terstond te doen herveilen met dezelfde rechten.
 12. De verkoopster behoudt zich het recht voor de volgorde van verkoop te wijzigen en nummers bijeen te voegen of te splitsen en nummers te laten uitvallen.
 13. Alle omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de veilinghouder te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal of aangevoerd worden als reden om zich te onttrekken aan de verplichtingen de goederen te betalen en tot zich te nemen. Noch is enig persoon in dienst van de verkoper gerechtigd of gehouden enige garantie omtrent de echtheid resp. de authenticiteit van enig kavel te geven.
 14. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarden van verkoop.
 15. De directie behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen de toegang te weigeren.

 


2021

februari / maart
Kijkdagen:
26-  27   februari en zondag 28 februari  
van 11.00 tot 17.00 uur

Veilingdagen:
do. 2  t/m di. 9 maart
telkens om 19.00 uur


mei
Kijkdagen:
  -   en  mei

van 11.00 tot 17.00 uur
Veilingdagen:

 di  t/m wo  mei
telkens om 19.00 uur


 

 juni
Kijkdagen:
11-12 en 13  juni  van 10.00 tot 17.00 uur
Veilingdagen:   

van dinsdag 15 t/m  dinsdag 22 juni

SEPTEMBER
Kijkdagen:
27 - 28 - 29 augustus
van 11.00 tot 17.00 uur
Veilingdagen

di. 31 aug. t/m/  7 sept.
telkens om 19.00 uur

NOVEMBER
Kijkdagen:
19- 20 - 21 november
van 11.00 tot 17.00 uur

Veilingdagen:
di. 23 t/m 30 november
telkens om 19.00 uur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


info@veilingalkmaar.nl
Veilinghoudersbedrijf R.G. Schiff - Phoenixstraat 11 - 1812 PN ALKMAAR
tel. 072 - 515 42 06 / b.g.g. 06 - 53 429 360 / fax 072 - 511 60 11
Fortis bank no. 64 16 95 691

IBAN NL44 FTSB 0641 6956 91 / BIC FTSBNL2R
BTW no. NL.045.30.753.B.01
k.v.k. no. 370 43 521